Teenused

äriõigus

Äriühingute asutamise, ümberkujundamise, ühinemise ja osaluse omandamise nõustamine; äriühingute asutamiseks ja juhtimiseks vajaminevate dokumentide koostamine; notarite ja registritega suhtlemise korraldamine; aktsiate ja osade müügilepingute, teiste vajalike dokumentide koostamine. Äriühingute juriidilise auditi koostamine. Äriregistrikannete muudatuste korraldamine, ärinimede kontroll. Koostame äriühingute sisedokumente (juhatuse, nõukogu protokollid jm). Esindame kliente äriühingu juht- ja kontrollorganites. Koostame ja sõlmime kliendi nimel lepinguid ja muid dokumente.

asjaõigus

Esindame kliente asjaõiguslike tehingute tegemisel, anname konsultatsioone ja koostame õigusdokumente. Koostame lihtkirjalikke asjaõiguslikke lepinguid.
Esindame oma kliente kolmandate isikute ees asjaõiguslikes vaidlustes.

võlaõigus

Võlaõiguslikest suhetest tulenevate (kohustise täitmine, kahju tekitamine ja hüvitamine jm) probleemide lahendamine, lepingute (kokkulepete) koostamine.
Võlaõiguslike vaidluste lahendamine s.h. pretensioonide, hagiavalduste, vastuste  jm. dokumentide koostamine ja kliendi esindamine.

pärimisõigus

Nõustamine ja esindamine pärimisküsimuste lahendamisel, testamendi koostamine, muutmine.

elamuõigus

Õiguslike küsimuste lahendamine korteriomandi valitsemisel,  korteriühistu juhtimisel ja üürilepingusuhtes.

perekonnaõigus

Nõustame ja esindame kliente seoses abielulahutustega, ühisvara jagamisega, elatise (alimentide)  nõuetega kohtueelsetes läbirääkimistes ja kohtus.

tööõigus

Tööõigusest tulenevate juriidilist tähtsust omavate dokumentide, lepingute ja kokkulepete koostamine. Esindame klienti suhtlemisel töötaja, tööandjaga, tööinspektsiooniga, töövaidluskomisjonis ja kohtutes.

kindlustusõigus

Nõustamine ja esindamine kindlustuslepingute sõlmimisel ja kahjujuhtumite lahendamisel

Väärteo- ja karistusõigus

Nõustamine ja esindamine kohtueelses ja kohtumenetluses, avalduste, taotluste, kaebuste jne koostamine.

Mittetulundus ühingud ja ühistud

Mittetulundusühingute (korteri-, hoone- ja suvila-, aiandusühistu jms) asutamise, ümberkujundamise, ühinemise ja lõpetamise nõustamine; ühingute asutamiseks ja juhtimiseks vajaminevate dokumentide koostamine; notarite ja registritega suhtlemise korraldamine; teiste vajalike dokumentide koostamine. Registrikannete muudatuste korraldamine, nimede kontroll. Koostame ühingute sisedokumente (juhatuse protokollid jm). Esindame kliente ühingu juht- ja kontrollorganites. Koostame ja sõlmime kliendi nimel lepinguid ja muid dokumente.

Sekretäri ja juriidilise aadressi teenus

Teenus on mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kelle äritegevus ei nõua bürooruumide olemasolu. Saabunud korrespondentsist annab meie sekretär Teile koheselt teada telefoni või elektronposti teel. Lisavõimalusena pakume ka meie büroo sidevahendite kasutamist saabuva korrespondentsi tarvis.

Esindus

Esindus maa-, haldus-, ringkonnakohtus, vahekohtus, töövaidluskomisjonis, kohtueelses menetluses, läbirääkimistel, pankrotimenetluses, ametites, kohalikes omavalitsustes. Korraldame suhtlemist notaritega, kinnistus- ja äriregistriga, jms.

Õigusabi osutab

Paul Paas
Telefon +372 33 70 156
GSM +372 55 31 663
E-Post: paul@soter.ee

Kontaktandmed

Telefon +372 33 70 156
Fax +372 33 70 153
Aadress Keskväljak 9-211
Jõhvi